เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

   การเขียนภาษาอังกฤษ   

Writing

คอร์ส Writing

ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 
 - เน้นเรื่องการเขียนโดยเฉพาะ
 
** เป็นการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เขียนยังไงให้ผู้อ่านประทับใจ เขียนยังไงให้ได้งาน หรือเขียนอย่างไรให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามและให้ในสิ่งที่เราต้องการ
 
**  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ เขียนข้อความต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในหน้าที่การงาน หรือเขียนข้อความถึงคนพิเศษ

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง